Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

XVIII GALICYJSKIE KONFRONTACJE KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

REGULAMIN

 

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Muszla koncertowa na dębickim Rynku
13 maja 2017 r. godz. 10.00

CELE KONFRONTACJI:
- prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania; istotne jest też zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli właściwych dla własnego regionu
- zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych rejonów Polski
- popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru

OCENA I NAGRODY:
1. Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
- właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca, ubioru, inscenizacji zwyczajów oraz towarzyszących rekwizytów zgodnych z tradycją ludową własnego regionu
- prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu wykonania
- interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary
- wyraz i walory artystyczne występu

2. Po wnikliwej ocenie występów komisja artystyczna przyzna wyróżniającym się zespołom, solistom i kapelom dyplomy i nagrody pieniężne. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymują pamiątkowy dyplom.

DO KONKURSU ZAPRASZAMY:
- zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych/czas trwania programu: do 10 minut/
- zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych/czas trwania programu: do 10 minut/
- kapele ludowe, których skład winien być  zgodny z tradycjami danego regionu/czas trwania programu: do 10 minut/
- soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego/ czas trwania programu: do 10 minut/

Występy przekraczające limit czasowy będą przerywane!

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Każdy zespół może brać udział w jednej kategorii, za wyjątkiem solistów.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 15 zł od każdej osoby na konto organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 oraz przesłanie zgłoszenia na załączanej karcie na adres Organizatora: Dom Kultury "Śnieżka", ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, lub e-mail: konkursy@mokdebica.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r.
3. Koszty przejazdu zespołów pokrywają instytucje delegujące.
4. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników Konfrontacji.
5. Po przesłaniu zgłoszenia i ksero kopii wpłaty akredytacji zespoły otrzymają potwierdzenie udziału w przeglądzie oraz szczegółowy program Konfrontacji telefonicznie, faxem lub na adres e-mail.
6. Zgłoszenie udziału w Konfrontacjach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania materiału.
7. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników podczas Konfrontacji.

Uczestnicy ubezpieczają się od NW na własny koszt.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.