Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

kapele 2023

XXI GALICYJSKIE KONFRONTACJE
KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

REGULAMIN

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Muszla koncertowa na dębickim Rynku
4 czerwca 2023 r., godz. 12.00

CELE KONFRONTACJI:
- prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania; istotne jest też zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli właściwych dla własnego regionu
- zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych rejonów Polski
- popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru

OCENA I NAGRODY:
1. Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
- właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca, ubioru, inscenizacji zwyczajów oraz towarzyszących rekwizytów zgodnych z tradycją ludową własnego regionu
- prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu wykonania
- interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary
- wyraz i walory artystyczne występu

2.Po wnikliwej ocenie występów komisja artystyczna przyzna nagrodę główną pieniężną w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymują pamiątkowe statuetki.

DO KONKURSU ZAPRASZAMY:
- zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych
/czas trwania programu: do 10 minut/
- zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych
/czas trwania programu: do 10 minut/
- kapele ludowe, których skład winien być  zgodny z tradycjami danego regionu /czas trwania programu: do 10 minut/
- soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego
/czas trwania programu: do 6 minut/

Występy przekraczające limit czasowy będą przerywane!!

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1.Każdy zespół może brać udział w jednej kategorii, za wyjątkiem solistów.
2.Warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest przesłanie zgłoszenia na załączanej karcie w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2023 r.
3. Koszty przejazdu zespołów pokrywają instytucje delegujące.
4. Zgłoszenie udziału w Konfrontacjach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania materiału.
5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników podczas Konfrontacji.
7. Uczestnicy ubezpieczają się od NW na własny koszt.
8. Program prezentacji zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.mokdebica.pl.
9. Organizator zapewnia ciepły poczęstunek.

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać na adres:
Dom Kultury "Śnieżka"
ul. Bojanowskiego18
39-200 Dębica
e-mail: konkursy@mokdebica.pl

Więcej informacji pod nr tel. 605 425 202.

Pliki do pobrania

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.