Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Kultury i Kino „Śnieżka” w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej www.sniezka.mokdebica.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2022-10-24
Data aktualizacji oświadczenia: 2022-10-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

  1. braku podpisanych niektórych obrazków – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  na adres e-mail dk.sniezka@mokdebica.pl  lub pod numerem telefonu 14 696 93 10.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ul. Bojanowskiego. Przed budynkiem znajduje się miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim ponieważ budynek nie posiada żadnych barier architektonicznych.

Budynek jest trzy kondygnacyjny, posiada dwie windy dla niepełnosprawnych, jedna z nich prowadzi na piętro budynku druga zamontowana jest przy klatce schodowej. Dodatkowo w budynku pomiędzy pół piętrem zamontowany jest podnośnik schodowy do przewozu osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na wprost od głównego wejścia.

Podłoga sali widowiskowej wykonana jest pod jednostajnym skosem co umożliw płyny przejazd wózkiem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.