WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika zajęć telefonicznie w Dziale Organizacji Imprez, poprzez stronę internetową www.mokdebica.pl, lub bezpośrednio u instruktora wybranej formy zajęć.

2. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc.

3. Osoby przyjęte do danej grupy wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku swojej osoby w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami)

4. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zapisane, o obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

5. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane na zajęcia i odbierane przez rodziców lub opiekunów.

6. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęd, instruktora i pracowników MOK.

8. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w przypadku:
a) braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
c) częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, przedstawienia itp.).

9. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy, może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

10. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik zajęć.

 

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Opłata za zajęcia wynosi:
a) taneczne, wokalne, teatralne - 30 zł na miesiąc
b) plastyczne – 25 zł na miesiąc.

3. Uczestnicy zajęć posiadający Dębicką Kartę Rodziny 3 + korzystają z 50% zniżki za zajęcia.

4. Jeżeli w zajęciach uczestniczy dwoje dzieci z jednej rodziny – opłata miesięczna za zajęcia wynosi 20 zł. za każde dziecko.

5. Opłaty za zajęcia regulowane są – za pierwszy miesiąc w dniu pierwszych zajęć, wyjątkowo w terminie późniejszym:
a) gotówką w kasie MOK-u w godzinach pracy kasy,
b) gotówką (punkt kasowy DK „Śnieżka”),
c) przelewem na kont bankowe: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest oplata oraz nazwę grupy uczestnika,
d) instruktor nie jest upoważniony do pobierania opłat za zajęcia.

6. Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu.

7. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu instruktora), jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za dany miesiąc.


ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ


1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
a) choroby instruktora,
b) sytuacji, gdy na ternie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

2. W przypadku odwołania zajęć z powodów określonych w pkt 1 lit. a i b , zajęcia będą odrabiane w innym terminie, ustalonym z uczestnikami przez instruktora.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL


1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali ,w której odbywają się zajęcia.

3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie dzieci.

4. Wszystkich uczestników zajęć tanecznych obowiązuje zmienny strój i obuwie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy lub ich rodzice czy opiekunowie prawni kierują bezpośrednio do Dyrektora MOK.

2. Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem.

3. Wzór karty zgłoszenia uczestnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami), stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Do pobrania:
Regulamin, oświadczenie i karta zgłoszenia