Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W DĘBICY


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika zajęć telefonicznie w Dziale Organizacji Imprez lub bezpośrednio u instruktora wybranej formy zajęć.

2. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc (w niektórych przypadkach brane pod uwagę są przesłuchania).

3. Osoby przyjęte do danej grupy wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku swojej osoby w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2.

4. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zapisane, o obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

5. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane na zajęcia i odbierane przez rodziców lub opiekunów.

6. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników MOK.

8. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników zajęć w przypadku:
    a) braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
    b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
    c) częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, przedstawienia itp.).
9. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy, może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

10. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik zajęć.

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Opłata miesięczna za zajęcia wynosi:
Taneczne - 60 zł, z Kartą Dużej Rodziny - 45 zł
Wokalne - 60 zł, z Kartą Dużej Rodziny - 45 zł
Teatralne - 60 zł, z Kartą Dużej Rodziny - 45 zł
Plastyczne - 40 zł, z Kartą Dużej Rodziny - 30 zł
Szkoła rysunku - 40 zł, z Kartą Dużej Rodziny - 30 zł

3. Wysokość opłat miesięcznych za zajęcia z tworzenia makram będzie ustalana przez instruktora w zależności od zużycia materiałów.

4. Opłaty za zajęcia należy regulować do 10-ego dnia każdego miesiąca:
    a) gotówką w kasie MOK-u w godzinach pracy kasy,
    b) przelewem na konto bankowe: 45 1240  6292 1111 0011 2918 8817 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz nazwę grupy uczestnika.

5. Instruktor nie jest upoważniony do pobierania opłat za zajęcia.

6. Nieuregulowanie opłaty za zajęcia będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników zajęć.

7. Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym  miesiącu.

8. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
    a) choroby instruktora,
    b) sytuacji, gdy na terenie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
    c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

2. W przypadku odwołania zajęć z powodów określonych w pkt 1 lit. a i b, zajęcia będą odrabiane w innym terminie, ustalonym z uczestnikami przez instruktora.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.

3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie dzieci.

4. Wszystkich uczestników zajęć tanecznych obowiązuje zmienny strój i obuwie.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STROJÓW

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o stan oraz czystość użytkowanego stroju/kostiumu.

2. W uzasadnionych przypadków strój/kostium może zostać wydany uczestnikowi zajęć do przechowania w domu.

3. Strój/kostium należy zwrócić w stanie nie gorszym niż w momencie wydania.

4. W przypadku powstania zabrudzeń lub uszkodzeń stroju/kostiumu w trakcie użytkowania lub przechowywania przez uczestnika zajęć, koszty czyszczenia lub napraw pokrywają rodzice lub opiekunowie dzieci.

5. W przypadku niezwrócenia stroju/kostiumu rodzice lub opiekunowie ponoszą koszt jego ponownego uszycia/zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy lub ich rodzice czy opiekunowie prawni kierują bezpośrednio do Dyrektora MOK-u.

2. Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem.

3. Wzór karty zgłoszenia uczestnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika  w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, a także do przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W DĘBICY

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Dębicy, ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica.

2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iodo@mokdebica.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z form działalności statutowej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a RODO.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

5. Kategorie wymaganych danych osobowych:
- imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek;
- w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numer telefonu rodziców (prawnych opiekunów).

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz za pomocą edytora tekstu lub grafiki.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, nie dłużej niż 2 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz korzysta/a z form działalności statutowej oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Po tym okresie wszystkie dane osobowe, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, zostaną trwale usunięte.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.