Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów

do Domu Kultury i Kina "Śnieżka" Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy
poprzez stronę internetową www.sniezka.mokdebica.pl


§1

DEFINICJE

 1. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin „Zakupu i rezerwacji biletów do Kina ŚNIEŻKA poprzez stronę internetową www.sniezka.mokdebica.pl”.
 2. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.sniezka.mokdebica.pl, której administratorem jest Sprzedawca.
 3. „Sprzedawca” – Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, wpisany do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr II, nip 872-10-07-597, regon 001056570.
 4. „Kino” – kino „ŚNIEŻKA” mieszczące się w Domu Kultury i Kinie „ŚNIEŻKA” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
 5. „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Witryny. Bilet zakupiony poprzez Witrynę ma formę foto-kodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email lub sms.
 6. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny w celu zakupu lub rezerwacji Biletu.
 7. „Strona Płatności” – strona internetowa www.dotpay.pl

Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny oraz rezerwacji, zakupu oraz realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
  1. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF;
  2. wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min 128 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.

§3

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Witryny zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez kliknięcie w ikonę „Rezerwuj/Kup bilet” przy wybranym wydarzeniu w zakładce ,,Repertuar''. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  1. wybór ilości i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej dla danego wydarzenia,
  2. złożenie potwierdzenia dokonanego zamówienia (podsumowanie zamówienia),
  3. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego) ,
  4. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  5. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Rezerwuj/Kup bilety”,
  6. złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 3. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kina. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na pół godziny (30 minut) przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.
 5. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 Biletów w jednym zamówieniu.
 6. Użytkownik zamawiając Bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
 7. Użytkownik, który złożył zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  1. dane seansu, na który obowiązywać ma Bilet tub Bilety (kino, data),
  2. dane zamówionego Biletu lub Biletów (rodzaj, cena) ,
  3. informację o kosztach transakcji za zakup Biletów,
  4. informację o dodatkowych  kosztach transakcji w przypadku wyboru opcji SMS,
  5. numer transakcji,
  6. termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie anulowane,
 8. Koszt transakcji za zakup Biletów pokrywa Sprzedawca.

§4

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztami transakcji. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 30 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
 6. Ceny wskazane na stronach Witryny w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku filmów w technologii 3D, wraz z biletem istnieje możliwość zakupu okularów do systemu projekcji 3D (pasywne polaryzacyjne). W takim przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów, można dokonać zakupu tylko biletu na seans. Kino Kosmos informuje, że bez w/w okularów do systemu projekcji 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 8. Zakupione on line okulary do systemu projekcji 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Zakupione okulary stanowią własność klienta.

§5

DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet.
  1. w formie SMS: około 5 minut od momentu dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca odnośnik (adres URL), po którego uruchomieniu na telefon komórkowy Użytkownika zostanie pobrany Bilet w postaci foto-kodu lub
  2. w formie email: około 5 minut od dokonania płatności nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres email Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
 2. Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet. Opłata za tę formę biletu wynosi 0,50 zł brutto. Koszt ponosi Użytkownik.
 3. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie email jest:
  1. komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
  2. drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier,
  3. realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Kina obsługującemu bramkę biletową:
   • telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,
   • dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.
 4. W przypadku wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika także dowodu tożsamości a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
 5. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub email ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 150 KB (w formie email) oraz około 15 KB (w formie SMS).
 6. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów wskazanych w punkcie 2-4 §5 Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 7. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu firnowego, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym w Kinie poza terminem ważności Biletu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym Biletem upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 8. W przypadku gdy Użytkownik opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu filmowego powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w punkcie 4 §5 pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu filmowego.

§6

ZWROT BILETU

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów ponieważ zwrot biletu będzie możliwy tylko w przypadku winy leżącej po stronie Sprzedawcy.

 1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w §5 Regulaminu nie podlega wymianie lub zwrotowi chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
 2. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
  1. w przypadku odwołania seansu filmowego którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,
  2. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 §6 Regulaminu.
 3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w przypadku opóźnienia rozpoczęcia seansu filmowego krótszego niż 30 minut.
 4. W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu powinien zgłosić zwrot Biletu w formie elektronicznej, zgodnie z punktem 6 §6 Regulaminu - w terminie 7 dni od dnia odwołanego seansu filmowego, którego dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wydania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu seansu.
 6. Użytkownik winien zgłosić zwrot Biletu w formie wiadomości email na adres: bilety@mokdebica.pl, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
  1. wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”,
  2. zamieścić jako załącznik wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zwrotu biletu,
  3. zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF.
 7. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu i jego pozytywnego rozpatrzenia, Użytkownik otrzyma zwrot płatności na konto nie później niż 14 dni od zgłoszenia. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma zwrotną informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

§7

REZERWACJA

 1. Złożenie zamówienia rezerwacji możliwe jest poprzez kliknięcie w ikonę „ Rezerwuj miejsce” przy wybranym wydarzeniu w zakładce ,,Repertuar''. Złożenie rezerwacji następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  1. wybór miejsc na sali kinowej dla danego wydarzenia, na które obowiązywać będą Bilety,
  2. złożenie potwierdzenia dokonanego zamówienia (podsumowanie zamówienia),
  3. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
  4. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  5. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj bilety”.
 2. Dokonanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania na które z seansów filmowych z repertuaru Kina będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany seans filmowy będzie możliwa. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 60 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.
 4. Użytkownik ma prawo do rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie więcej niż 10 Biletów na dany seans filmowy.
 5. Użytkownik podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie wybiera kategorii cenowej Biletu. Ewentualny wybór Biletu zniżkowego (wraz z weryfikacją dokumentu uprawniającego do zniżki) ma miejsce podczas odbioru zarezerwowanego Biletu w kasie Kina.
 6. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:
  1. dane seansu na który obowiązywać ma zarezerwowany Bilet lub Bilety (data, sala),
  2. dane zarezerwowanych miejsc na sali (rząd. miejsce),
  3. numer rezerwacji.
 7. Zakup Biletu zarezerwowanego poprzez Witrynę możliwy jest wyłącznie w kasie tego Kina, w którym ma być wyświetlany seans filmowy którego dotyczy Bilet. Użytkownik może zakupić zarezerwowany Bilet w kasie Kina. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w zakupie Biletu przed klientami Kina którzy nie dokonali rezerwacji.
 8. Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:
  1. podanie w kasie Kina otrzymanego numeru rezerwacji, a w razie jego braku imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem) oraz adresu email i numeru telefonu komórkowego;
  2. okazanie w kasie Kina dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego;
  3. zapłatę w kasie Kina ceny za Bilety zgodnie z cennikiem obowiązującym w Kinie.
 9. Zarezerwowany Bilet należy odebrać najpóźniej w terminie 30 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego Bilet dotyczy. Po upływie powyższego terminu rezerwacja zostaje bezpowrotnie anulowana.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego Biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasje jako pierwsza.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego Biletu z przyczyn od niego niezależnych w szczególności:
  1. w przypadku chwilowej łub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym dokonanie rezerwacji przez Użytkownika,
  2. w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie 9 §7 ze względu na kolejkę przed kasą Kina.

§8

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kina, którego sprawa dotyczy. Ustala się następujący adres elektroniczny Kina: dk.sniezka@mokdebica.pl.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie 1 §8 Regulaminu. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

§9

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REZERWUJĄCYCH I KUPUJĄCYCH BILETY

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest – Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, z siedzibą: ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, tel. 14 680 93 60, e-mail: mok@mokdebica.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodo@mokdebica.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, czyli realizacji umowy dotyczącej sprzedaży biletów na seanse/wydarzenia organizowane przez Kino ŚNIEŻKA, zwanej dalej Umową.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość rezerwacji biletów na proponowane przez Kino ŚNIEŻKA seanse/wydarzenia.
 5. Pani/Pana dane będą przekazywane innym odbiorcom:
  • Dotpay S.A. w celu dokonania rezerwacji w systemie informatycznym i dalszego ewentualnego zakupu bilet/ów
  • instytucje finansowe w celu dokonania transakcji płatniczej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu realizacji Umowy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, indywidualne ustawienia telefonom komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS.
 2. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy w kasie Kina oraz na stronie www.sniezka.mokdebica.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasie Kina oraz na stronach Witryny.
 4. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach,
  2. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę.
 6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
  1. jakiekolwiek ewentualne szkody które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania witryny bądź też jej czasowej niedostępności,
  2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  3. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.
 7. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.
 8. Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w programie PAYBACK ani w innych akcjach promocyjnych programach lojalnościowych, chyba że zaakceptowane przez Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie stanowią inaczej.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.