Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

REGULAMIN KINA ŚNIEŻKA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY

Regulamin określa zasady korzystania z Kina ŚNIEŻKA  Miejskiego Ośrodka  Kultury w Dębicy.  Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.
Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina ŚNIEŻKA oraz przebywający na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wstęp do Kina ŚNIEŻKA jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Za bilet ważny uważa się bilet na seans w określonym dniu i godzinie.
 3. Bilet należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas trwania seansu.
 4. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić widza, który nie posiada przy sobie ważnego biletu, lub narusza zasady określone niniejszym Regulaminem.
 5. Pracownik obsługi ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie wobec klientów lub pracowników kina.
 6. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali kinowej osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku ( jeśli taki przewiduje dystrybutor filmu), chyba że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 7. Podczas seansów  filmowych organizowanych przez Kino ŚNIEŻKA w sali kinowej kategorycznie zabrania się:
  1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku,
  2. wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych oraz  środków odurzających,
  3. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych ( broni, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych),
  4. głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu,
  5. korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 9. Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren kina.
 10. Pracownicy kina nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 11. Kino zastrzega sobie prawa do zmiany repertuaru, odwołania seansu lub zmiany jego godziny.
 12. Wszelkie świadome zniszczenia dokonywanie na terenie kina będą zgłaszane służbom mundurowym.
 13. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.

§2

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Kasa kina czynna jest w godzinach 15.30 – 19.30 lub na godzinę przed seansem w przypadku seansów przedpołudniowych.
 2. Kino zastrzega sobie prawo czasowej zmiany godzin otwierania i zamykania kasy.
 3. Ceny biletów określone są w załączniku nr 1 Regulaminu.
 4. Kasjer może odmówić sprzedaży biletów na seans:
  1. osobie będącej pod wpływem środków odurzających,
  2. osobie nie spełniającej granicy wieku określonej  przez dystrybutora, chyba że jest  w towarzystwie opiekuna prawnego.
 5. Po wydaniu paragonu fiskalnego kasa nie przyjmuje zwrotu zakupionego biletu.
 6. Klient na życzenie może otrzymać fakturę VAT.
 7. Dzieci do lat 3-ch uczestniczą w seansach kinowych bezpłatnie.
 8. Opiekunowie dzieci do lat 3-ch nabywają bilety na zasadach ogólnych.

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
 2. Informacje o seansach filmowych można uzyska: telefonicznie, na stronie internetowej MOK, profilu facebookowym kina oraz na plakatach.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez kino należy zgłaszać do kierownika kina lub bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2020 r.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.